تلفن: 5 الی 32453541-041

خوراک ماهی قزل آلا (سردابی)

خوراک پرواری ماهی قزل آلا(GFT)

این خوراک به منظوردوران پرواری ماهی تولید میگردد، باتوجه به استفاده از مواد اولیه با قابلیت هضم بالا ونیز تامین ریز مغذیهای مورد نیاز ماهی، رشد خوب و ضریب تبدیل کم خوراک در طول دوران پروار ماهی را سبب میگردد.

نوع خوراکرطوبت (%)پروتئین خام (%)چربی خام (%)فیبر خام (%)انرژی ناخالص (Kcal/Kg)ازت آزاد (mg/100)خاکستر (%)
GFT1 حداکثر 10 39±1 12±1 3±0/5 4000 حداکثر 50 حداکثر 10
GFT2 حداکثر 10 36±1 12±1 3/5±0/5 4000 حداکثر 50 حداکثر 10

خوراک آغازین ماهی قزل آلا (SFT)

این خوراک دارای انرژی متوسط و پروتئین بالا برای بچه ماهیان لارو تولید می گردد . استفاده از ترکیبات ریز مغذی و تقویت کننده ی سیستم ایمنی دراین خوراک باعث حفظ فلور میکروبی مفید دستگاه گوارش و افزایش مقاومت بچه ماهیان در برابر استرس و عوامل بیماریزا را نیز سبب می گردد.

خوراک پیش پرواری ماهی قزل آلا(FFT)

این خوراک دارای ترکیب یکنواخت در اجزای جیره و داشتن شکل رشد سریع و یکنواخت با ضریب تبدیل مناسب میباشد.

خوراک مولد ماهی قزل آلا(BFT)

این خوراک کامل برای ماهی مولد می باشد که با استفاده از مواد مغذی با قابلیت هضم بالا جیره ای کاملا مناسب به منظور حفظ سلامت ماهیان مولد همراه با بهبود در باروری و تخم ریزی آنها می باشد.

نوع خوراکSTF1STF2STF3FFT1FFT2GFT1GFT2BFT
وزن ماهی به گرم 0/5 0/5-2 2-5 5-10 10-20 20-100 100-350 مولد
قطر گرانول پلت (m.m) 0/5-1 1-1/5 1/5-2 2-2/5 2/5 3 4 6 یا 8
دفعات غذادهی 8 7 6 5 4 3 2 1

طول دوره پرورش ماهی قزل آلا در دماهای مختلف

وزن ماهی بر حسب گرم
درجه حرارت آب به سانتی گراد
20-550-20150-5030-150طول دوره پرورش به شبانه-روز
9-6 42 71 93 99 305
12-9 32 60 67 82 241
15-12 25/5 45 50 62/5 183

راهنمای تعیین مقدار غذای موردنیاز ماهی قزل آلا بر حسب درصد وزنی در دماهای مختلف

وزن ماهی gr 0/2 تا 1/5 1/5 تا 5 5 تا 12 12 تا 25 25 تا 40 40 تا 60 60 تا 90 90 تا 130 130 تا 180 180 به بعد
طول ماهی cm 2/5 تا 5 5 تا 7/5 7/5 تا 10 10 تا 12/5 12/5 تا 15 15 تا 17/5 17/5 تا 20 20 تا 22/5 22/5 تا 25 25 به بعد
6 °c 3/6 2/9 2/2 1/6 1/3 1/1 0/9 0/8 0/7 0/7
7 °c 3/9 3/1 2/3 1/7 1/4 1/2 1 0/9 0/8 0/7
8 °c 4/2 3/3 2/5 1/8 1/5 1/3 1/1 0/9 0/8 0/7
9 °c 4/5 3/6 2/7 2 1/6 1/4 1/2 1 0/9 0/8
10 °c 4/9 3/9 2/9 2/2 1/7 1/5 1/3 1/1 1 0/9
11 °c 5/3 4/3 3/2 2/4 1/8 1/6 1/4 1/2 1/1 1
12 °c 5/7 4/7 3/5 2/6 2 1/7 1/5 1/3 1/1 1/1
13 °c 6/1 5 3/8 2/8 2/2 1/8 1/6 1/4 1/2 1/1
14 °c 6/6 5/4 4/1 3 2/4 2 1/8 1/5 1/3 1/2
15 °c 7/2 5/8 4/4 3/2 2/6 2/2 2 1/6 1/4 1/3
16 °c 7/8 6/3 4/8 3/4 2/8 2/4 2/2 1/7 1/5 1/4
17 °c 8/3 6/8 5/2 3/6 3 3/5 2/3 1/8 1/6 1/5
18 °c 8/7 7/2 5/5 3/8 3/2 2/6 2/4 1/9 1/7 1/6

 

خوراک ماهی کپور (گرمابی)

دراین خوراک با استفاده از مواد اولیه با کیفیت، هضم پذیری بالا سعی شده تمامی احتیاجات ماهی کپور معمولی را در سنین مختلف تامین شود.به دلیل عادت تغذیهای این ماهی که بیشتر از مواد موجود در کف استخر استفاده میکند خوراک باید فرورونده باشد اما با توجه به عادت پذیری این ماهی به خوراکهی شناور در صورت تمایل مشتری امکان تولید آن به صورت شناور نیز وجود دارد .

نوع خوراکرطوبت (%)پروتئین خام (%)چربی خام (%)فیبر خام (%)انرژی ناخالص (Kcal/Kg)ازت آزاد (mg/100)خاکستر (%)
GFC1 حداکثر 10 30±1 9±2 4±0/5 3600 حداکثر 50 حداکثر 10
GFC2 حداکثر 10 28±1 9±2 3±0/5 3600 حداکثر 50 حداکثر 10

 

نیرو سهند

آدرس کارخانه: ایران، تبریز، جاده آذرشهر، جنب نیروگاه حرارتی، اول جاده ینگی کند
تلفن: 5 الی 32453541-041
niroosahand@yahoo.com